s 2016

2016

 • Kids Ynys Môn

  Kids Ynys Môn

 • Bangor Gym Club

  Bangor Gym Club

 • Clwb Rygbi Bandor d13

  Clwb Rygbi Bandor d13

 • Blood Bikes Wales

  Blood Bikes Wales

 • Carnifal Porthaethwy

  Carnifal Porthaethwy

 • Clwb Bowlio Porthaethwy

  Clwb Bowlio Porthaethwy

 • Cylch Meithrin, Amlwch

  Cylch Meithrin, Amlwch

 • Ward Hergest, Ysbyty Gwynedd

  Ward Hergest, Ysbyty Gwynedd

 • Clwb Rygbi Porthaethwy

  Clwb Rygbi Porthaethwy

 • Teigrod Porthaethwy

  Teigrod Porthaethwy

 • Tystysgrif Rita Langhorne

  Tystysgrif Rita Langhorne

 • Tystysgrif Rita Langhorne

  Tystysgrif Rita Langhorne

 • Clwb Plant Y Borth

  Clwb Plant Y Borth

 • Cyfeillion Ysbyty Gwynedd

  Cyfeillion Ysbyty Gwynedd

 • Obstetrics Help, Ysbyty Gwynedd

  Obstetrics Help, Ysbyty Gwynedd

 • Scouts Porthaethwy

  Scouts Porthaethwy