s Rheolau

 

Rheolau a Gwybodaeth

 1. Cyfyngir y nifer o rafftiau i 55, felly y cyntaf i'r felin...
 2. Dylid eistedd ar raftiau, nid ynddynt (dim canws neu dingis);
 3. Rhaid cael o leiaf 3 person ar rafft a dim mwy na 11;
 4. Rhaid gwisgo siaced achub tra ar y dwr;
 5. Caniateir i'r rafft gael faint fynnir o 'hulls';
 6. Ni chaniateir 'hulls' wedi eu hadeiladu'n fasnachol;
 7. Rhennir y rafftiau fewn i'r adranau canlynol (Nerth dynol neu hwyl yn unig)
  1. Adran Cystadleuol
  2. Gorau o'r Gweddill
  3. Adran Iau
  4. Dewis y Beirniaid
  5. Adran Benywaidd
  6. Rafft sydd wedi hel y mwyaf o arian - Tlws Elim
 8. Adran Iau: [c] rhaid bod drost 14 oed a dan 18 oed ar y 3ydd o Fehefin 2017 (Rhaid i un oedolyn fod hefo pob rafft iau);
 9. Rhaid i pob ymgeisydd yn adrannau  a, b, d ac e fod dros 14 oed ar  3ydd o Fehefin;
 10. Gofynnir i pawb ar y rafft gael padl ac un sbar i bob rafft.
 11. Rhaid cael rhaff tynnu 5 medr wedi ei glymu i ffrynt y rafft;
 12. Gofynnir i bob raft arddangos eu rhif ar ochr chwith y rafft ar arwydd 12” x 24”, wedi ei ddal gan bolyn [ffon ysgub?];
 13. Oherwydd culni'r lonydd yn Felinheli ni chaniateir HGVs neu gerbydau 'articulated'. Dylid ddefnyddio Ffordd Caernarfon & Rowen i Ffordd Glan y Mor, h.y. o gyfeiriad Caernarfon.
 14. Ni chaiff unryw berson meddw gymeryd rhan;
 15. Cyn cymeryd rhan rhaid i'r capten a'r criw gadarnhau ar y ffurflen a roddir eu bod yn deallt eu cyfrifoldeb i:-
  1. Ofalu am gystadleuwyr eraill tra ar y dwr
  2. Gallu nofio mewn dwr oer gyda dyfais cymorth arnofio
  3. Bod yn ddigon ffit yn gorfforol a meddygol i gymeryd rhan
  4. Bod dros 14 oed neu rhwng 14 & 18 os yn y dosbarth iau ar  3ydd o Fehefin
  5. Cytuno i ymddwyn yn ystyriol ac ufuddhau i gyfarwyddiadau gan swyddogion
 16. Rhoddir 'tally' rhifedig i bob rafft, rhaid rhoi hwn i'r Swyddog Cyfri ger  giat y piar ym Mhorthaethwy (ger bwyty Dylan's)ar y diwedd. MAE HYN YN HANFODOL I'R TREFNWYR SICRHAU FOD PAWB YN CWBLHAU'R 'RUN' YN DDIOGEL;
 17. Gofynnir i bob criw fod wrth eu rafft 5 munud cyn y cychwyn;
 18. Dylai bob rafft fod ar ochr y lan i'r rhaff;
 19. Caiff pob rafft a criw eu harchwilio gan Archwiliwr sydd a'r farn terfynol;
 20. Gofynnir i bawb sy'n cymeryd rhan arwyddo eu bod yn cytuno gyda'r holl amodau cymeryd rhan a'r rheolau;
 21. Bydd y llinell derfyn ger Pier y Tywysog.
 22. Noson wobrwyo ynghyd a'r dosbarthu arian i achosion da lleol... dyddiad i'w benderfyny.
 23. Dylid hysbysu'r trenfwyr erbyn 31.7.17 o gyfanswm yr arian godwyd gan eich rafft i fod yn gymwys ar gyfer Tlws Elim.

stewards

DIOGELWCH:

Gwnewch:

 • Wisgo esgidiau pwrpasol a gwisg pen diogelwch
 • Dewch a dillad sych i newid
 • Gwisgwch ''wetsuit' neu ddilad cynnes
 • Byddwch yn brydlon ar gyfer derbyn cyfarwyddiadau, arolygu a'r cychwyn
 • Byddwch yn wyliadwrus am gyhoeddiadau am newidiadau
 • Mwynhewch ddiwrnod diogel a phleserus

Peidiwch a:

 • Gwneud dim i ddifetha'r diwrnod i eraill
 • Yfed alcohol gan nad ydi dwr oer a diod DDIM YN CYMYSGU

Bydd cychod diogelwch.
Sylwer fod y cychod diogelwch yn gyfrifol am warchod y cystadleuwyr gyntaf a bod llusgo rafftiau yn eilradd.
Archwilir pob rafft ar y diwrnod, os dyfernir gan y trefnwyr nad yw'r rafft yn addas i'r mor caiff ei ddiarddel a chollir y taliad.
Bydd yr amser cychwyn yn cydfynd gydag amodau llanw ffafriol. 

GADEWCH I NI FOD O GYMORTH

FFURFLEN GOFRESTU. I'w chwblhau a dychwelyd gyda tsiec am £50 wnaed yn daladwy i ‘Menai Bridge Raft Run Charity’, i'n cyrraedd erbyn30.5.18. Wedi'r dyddiad hynny £60 fydd y gost. 

CANSLO. Os bydd rhaid canslo oherwydd y tywydd ar y diwrnod caiff £20 ei dalu'n ol.

SYNIAD. Os ydych methu meddwl am achos i godi arian iddo, efallai y gallech gysidro Cronfa Elusen Menai Bridge Raft Run #1121383 – caiff yr arian ei ddosbarthu i elusennau ac achosion da lleol.

Ffurflenni i'w cwblhau a'u dychwelyd (gydag amlen fawr s.a.e.) i:

Y Trefnwyr, 3 Cae Ffynnon, Hen Llandegfan  LL59 5PR